آخرین اخبار مدارس


10 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه

05 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه

04 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه

04 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه

25 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه

27 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

22 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

آموزگاران و پژوهش های دانش آموزی

لیللا سلیقه دار

راهنمای پژوهش مدرسه ای- تحقیق

دبیرستان دوره دوم دخترانه

عقاید یک دلقک

هاینریش بل

داستانهای آلمانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فراگیری فعال نجوم

مایکل زیلیک

نجوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

انفجار ریاضیات

انجمن ریاضی فرانسه

ریاضیات - آینده نگری

دبیرستان دوره دوم پسرانه

فه رهه نگی زاره کی موکریان

صلاح پایانیانی

باوه ر-داب- زاراوه-

دبیرستان دوره دوم دخترانه

من ملاله هستم

ملاله یوسف زی - کریستینا لمب

دختران - آموزش و پرورش - سرگذشتنامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شناخت مبانی نجوم 2

حمیدرضا گیاهی یزدی

خورشید - ستارگان -تاریخ نجوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

پیام

دکتر سید محمود اختریان

پدیده های جهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ساختار ستارگان و کهکشان ها

ژاول هاج

نجوم شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

بیولوژی کمپل 1

میچل لارنس

تکامل تنوع زیستی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

بیولوژی کمپل 3

میچل لارنس

تکامل تنوع زیستی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

وقتی سنگها پرنده بودند

مارژالینا لمب که

مجموعه رمانهای برتر جهان برای نوجوانان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)