آخرین اخبار مدارس


12 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پیام

دکتر سید محمود اختریان

پدیده های جهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

من ملاله هستم

ملاله یوسف زی - کریستینا لمب

دختران - آموزش و پرورش - سرگذشتنامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آموزگاران و پژوهش های دانش آموزی

لیللا سلیقه دار

راهنمای پژوهش مدرسه ای- تحقیق

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اکتشافات بزرگ تاریخ

کلی ناور

آثار تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راه عشق

اکنات ایسواران

داستان تحول روحی مها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انفجار ریاضیات

انجمن ریاضی فرانسه

ریاضیات - آینده نگری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

1100 اختراع که جهان را تغییر دادند

بیل ین

اختراعات - تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیولوژی کمپل 2

میچل لارنس

تکامل تنوع زیستی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فلسفه جامع سال چهارم

وحید تمنا

تست فلسفه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانشنامه کودکان و نوجوانان

ماری وورال

دانشنامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مدرسه بدون رقابت

ابراهیم اصلانی

انگیزش در آموزش و پرورش - رقابت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عقاید یک دلقک

هاینریش بل

داستانهای آلمانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شراره ملا

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تارا قادری

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تارا قادری

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرشته مریمی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پریان بهرامی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام بهرامی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پریسا خضر پور

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژینو الهی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژیوار محمودی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نارین دباغی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سانا عظیمی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غزال روان سحر

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نيان جهيني

1391/09/18

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آريا بهرامي

1380/09/22

دبستان دخترانه سما

شيلا جمياني

1386/09/20