آخرین اخبار مدارس


10 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه

05 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه

04 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه

04 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه

25 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه

27 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

22 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

فلسفه جامع سال چهارم

وحید تمنا

تست فلسفه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شناخت مبانی نجوم 2

حمیدرضا گیاهی یزدی

خورشید - ستارگان -تاریخ نجوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اکتشافات بزرگ تاریخ

کلی ناور

آثار تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

من ملاله هستم

ملاله یوسف زی - کریستینا لمب

دختران - آموزش و پرورش - سرگذشتنامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اکتشافات بزرگ تاریخ

کلی ناور

آثار تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

راه عشق

اکنات ایسواران

داستان تحول روحی مها

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مدرسه بدون رقابت

ابراهیم اصلانی

انگیزش در آموزش و پرورش - رقابت

دبیرستان دوره دوم دخترانه

انفجار ریاضیات

انجمن ریاضی فرانسه

ریاضیات - آینده نگری

دبیرستان دوره دوم دخترانه

بیولوژی کمپل 3

میچل لارنس

تکامل تنوع زیستی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نجوم به زبان ساده

مایر دگانی

نجوم شناسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

تاریخ انبیائ

یوسف درودگر

قرآن-قصه ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه

عقاید یک دلقک

هاینریش بل

داستانهای آلمانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)